Share this

Never make someone a priority when all you are to them is an option.

Never make someone a priority when all you are to them is an option.

Author: 
Topic: 
Persian translation: 

هرگز کسی را در اولویت قرار ندهید، وقتی تمام چیزی که برایشان هستید یک گزینه است.

Word-for-word translation: 

نگذار کسی که تو تنها یکی از گزینه‌هایش هستی، اولویت زندگی‌ات باشد.