Share this

Paradise has never been about places. It exists in moments. In connection, in flashes across time.

Paradise has never been about places. It exists in moments. In connection, in flashes across time.

Topic: 
Persian translation: 

بهشت جای خاصی نیست. بهشت در لحظه‌ها، پیوندها و جرقه‌های کوچک زندگی حضور دارد.

Word-for-word translation: 

بهشت هرگز درباره‌ی مکان‌ها نیست. در لحظات وجود دارد. در ارتباط، در روشنایی‌های مختصر هر زمان.