Share this

A one-hour workout is 4 percent of your day. No excuses.

A one-hour workout is 4 percent of your day. No excuses.

Author: 
Topic: 
Persian translation: 

برای ورزش نکردن بهانه‌تراشی نکن. یک ساعت ورزش، ۴ درصد از وقت تو را در روز می‌گیرد.

Word-for-word translation: 

یک ساعت ورزش ۴ درصد روز توست. هیچ عذری پذیرفته شده نیست.