Share this

It’s not one giant step that does it. It’s lots of little steps.

It’s not one giant step that does it. It’s lots of little steps.

Author: 
Topic: 
Persian translation: 

هزاران قدم کوچک، قادر به پیمودن راهی بزرگ هستند.

Word-for-word translation: 

یک قدم خیلی بزرگ نیست که کار را انجام می‌دهد. تعداد زیادی از قدم‌های کوچک هستند.