Share this

I don't focus on what I'm up against. I focus on my goals and I try to ignore the rest.

I don't focus on what I'm up against. I focus on my goals and I try to ignore the rest.

Topic: 
Persian translation: 

پرداختن به حاشیه‌ها و مشکلات سر راه، توجهت را از هدفت برمی‌گرداند.

Word-for-word translation: 

روی چیزی که با آن درگیر هستم، تمرکز نمی‌کنم. روی اهداف خود تمرکز می‌کنم و سعی می‌کنم به بقیه بی‌توجه باشم.