Share this

Learn to recognize the unchanging spirit behind the ever-changing.

Learn to recognize the unchanging spirit behind the ever-changing. 

Author: 
Persian translation: 

یگانه‌ی تغییر ناپذیر وجودت را از درون این همه دگرگونی باز شناس.

Word-for-word translation: 

بیاموز که روح تغییرناپذیر را در پشت (روحِ) همیشه در تغییر تشخیص دهی.