Share this

A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in.

A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in. 

Author: 
Topic: 
Persian translation: 

آن زمان که مردان پیر درختانی بکارند که می‌دانند هرگز زیر سایه‌اش نخواهند نشست، جامعه به منتهای بزرگی‌اش رسیده است.

Word-for-word translation: 

 جامعه زمانی بزرگ می‌شود که پیرمردان درختانی بکارند که می‌دانند هرگز در سایه‌اش نمی‌نشینند.