Share this

Remember that life’s greatest lessons are usually learned at the worst times and from the worst mistakes.

Remember that life’s greatest lessons are usually learned at the worst times and from the worst mistakes.

Author: 
Persian translation: 

از یاد نبریم که بهترین درس‌های زندگی را در بدترین اوقات و از بزرگ‌ترین اشتباهاتمان می‌آموزیم.

Word-for-word translation: 

 یادت باشد که بهترین درس‌های زندگی معمولا در بدترین اوقات و از بدترین اشتباهات آموخته می‌شود.