Share this

Wise men speak because they have something to say; fools because they have to say something.

Wise men speak because they have something to say; fools because they have to say something.

Author: 
Topic: 
Persian translation: 

وقتی چیزی برای گفتن نداری، بهتر است خاموش باشی.

Word-for-word translation: 

مردم عاقل چون چیزی برای گفتن دارند صحبت می‌کنند؛ احمق‌ها صحبت‌ می‌کنند که چیزی گفته باشند.