Share this

Self-confidence is the best outfit. rock it an own it.

Self-confidence is the best outfit. rock it an own it.

Author: 
Persian translation: 

اعتماد به نفس، بهترين لباسى است كه می‌توانی داشته باشی. از دستش نده!

Word-for-word translation: 

اعتماد به نفس بهترین لباس است. آن را با برازندگی به تن کن و مالکش شو.