Share this

Goals may give focus, but dreams give power.

Goals may give focus, but dreams give power. 

Topic: 
Persian translation: 

تعیین اهداف تنها موجب افزایش تمرکز می شود اما این رویاها هستند که به انسان توان حرکت می دهند.

Word-for-word translation: 

اهداف ممکن است سبب ایجاد دقت شوند اما رویاها (به ما) قدرت می‌دهند.