افزودن دیدگاه جدید

در جمله ی .....His family was very نباید از were به جای was استفاده کرد!؟