افزودن دیدگاه جدید

کمترین آهنگی میشه پیدا کرد که اینجور ایهام قوی ای داشته باشه بعضی از دوستان بدرستی به مفهوم اصلی این آهنگ اشاره کردن