افزودن دیدگاه جدید

هرجای زندگی که تنهایی و خستگی آدم رو مچاله کرد،بگردیم اینور و اونوررو.شاید هتل کالیفرنیای ما همونجا باشه.