افزودن دیدگاه جدید

اساتید همه چیز دان این شعر مربوط به غول اعتیاد هست و you can check out any time you like - but you can never live استعاره از درگیری با اعتیاد هست. شیطان پرستی چیه هرچیو نمیفهمید ربط میدید به شیطان پرستی