افزودن دیدگاه جدید

در برابر فریاد ها سکوت باید کرد ‌. تمرین سکوت