افزودن دیدگاه جدید

خیلی ممنون ،توی عمرم هیچ آهنگی رو اندازه Hotel California گوش ندادم وهیچ آهنگی رو اندازه این دوس ندارم . یک دنیا ممنونم .