افزودن دیدگاه جدید

سلام و تشکر و
در مورد این قسمت :
And I know by the light of Paris
و می دانم با کم سو شدن این نورها

اینجاکم سوشدن تو جمله نیست . شاید منظورش صبح شدن هست .