افزودن دیدگاه جدید

چطوری می شه عضو گروه شد و کارهای مرتبط با انگلیسی انجام داد؟ چون به شدت به زبان انگلیسی علاقه دارم.