افزودن دیدگاه جدید

سلام
آفرین بر تلاش شما. اما انگار مترجم از ترجمه بعضی مفاهیم ترسیده و ترجمه را ناقص رها کرده است. در ترجمه لازم به تفسیر نیست همچون که نیاز به ترجمه لفظ به لفظ وجود ندارد. اما گویی مترجم نکته دوم را می دانسته اما از نکته اول غافل شده است. چرا که as an emberرا که منظور شاعر همچون اخگر یا همچون زغال نیمسوزی که سوسو می زند بوده است از یاد برده یا شاید سعی داشته در معنای ترجمه پنهان کند. در جمله بعد هم کلمه know به معنای دانستن نیست بلکه به معنای شناختن یا آگاهی داشتن است و اگر هم به معنای دانستن باشد کلمه heart به معنای وجود نیست بلکه به معنای لب کلام است که گویا مترجم از دیکشنری هم استفاده لازم را نبرده است. پس از نظر بنده ترجمه این مصراع اینگونه است: همه آنچه می دانستم همین بود.یا همه آنچه از آن خبر داشتم همین بود. تلاش مترجم قابل تحسین است چرا که بسیاری حتی دست به ترجمه و آزمون و خطا هم نمی زنند. امیدوارم از نقد این حقیر ملول نشده باشید.