افزودن دیدگاه جدید

باسلام،من میتونم اشعاروترانه های انگلیسی به نظم دربیارم.البته میبایست این مطلب رو دربخش مکاری عنوان کنم امابه هرحال صلاح دونستم اینجامطرح کنم.درصورت تمایل میتونیدبرام نمونه شعرارسال کنید.

خواهی اگر،به شعرنویسم ترا،همی       بیگانه؛آن سخن که بخوانی ترانه اش

دانم که ذوق پارسیان رابه کس نداد      آنکس که گشت شعرمن اینک بهانه اش

شد"تایزلنگوئج"چه گردلربا بسی        شیرین فزون شود؛بَرَدم گربه خانه اش