افزودن دیدگاه جدید

ببخشید یه سوال دارم اگه دونفر درگذشته کاری انجام داده باشند وبخایم گذشته ی استمراری بنویسیم برای هردو می نویسیم یا برای یکی می نویسیم و برای دیگری هم استفاده می کنیم.